Welkom bij volksmedicijn.com

De nabije geschiedenis heeft mij geleerd dat mensen baat kunnen hebben bij middelen waarvan de geneeskrachtige werking niet wetenschappelijk is vastgesteld. Het gaat mij hier om ervaringen van mensen die iets uitproberen en zelfonderzoek doen. Het recht op zelfverantwoordelijkheid en zelfbeschikking uitoefenen ongeacht of die strikt wetenschappelijk gezien stand kunnen houden. Het zal hun een zorg zijn. Wat werkt, werkt en wat niet werkt, werkt niet.

Het recht op zelfmedicatie, zelfbeschikking en zelfverantwoordelijkheid wordt van overheidswege ontmoedigd en zelfs verboden. Hiertegen maak ik bezwaar, gedreven door een diepgewordeld geloof in de kracht en intelligentie van gewone, zelfdenkende en zelfverantwoordelijke mensen. Want zij zijn het die, gedreven door de eigen gezondheidsituatie, ongestoord hun eigen gang wensen te gaan bij het zoeken naar zelfstandige genezing.

Reguliere en alternatieve medicatie werd in Nederland pas als zodanig onderscheiden na invoering van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst uit 1865. Door deze wet werd het domein van de reguliere geneeskunde afgebakend en voorbehouden aan artsen. Het bovenstaande artikel is daarop natuurlijk een parodie. Maar het laat ook zien hoe verachterlijk en neerbuigend de Nederlandse medische wetenschap in 1893 dacht over zichzelf en hun aardse medemens.

En zo is het feitelijk nog steeds. Sinds de vervanging van deze stoffige wet door de Wet BIG in 1999 wordt alternatieve medicatie, waarvan de geneeskrachtige werking niet wetenschappelijk is vastgesteld, door medische autoriteiten gelegitimeerd als kwakzalverij beschouwd. Wetgevende autoriteiten en de zichzelf kopiërende lange arm van de mainstream media stemmen onveranderd hierop hun beleid en berichtgeving  af.

En op grond van een steeds strengere en verstikkender wet- en regelgeving handhaaft de NVWA op de verkoop van alternatieve, gezondheidsbevorderende producten als MMS, een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd een toenemende populariteit geniet vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten bij gebruikers.

In de voorliggende jaren heb ik ervaren dat het uitspreken van de waarheid over MMS mij duur komt te staan. Als verstrekker van MMS ben ik onheus bejegend, gecensureerd, van platforms afgegooid, de toegang daartoe geweigerd, uitgezonderd van publieke gebruiksrechten, lastiggevallen, gekleineerd en door de media voor gek gezet en als laatste getracht om me te beroven van mijn levensonderhoud.

Onterecht wordt in de media de stelling verspreid dat de overheid en haar waakhond de NVWA netjes beogen de veiligheid van consumenten te beschermen en middels handhaving te waarborgen. Maar dit is een leugen.

Ik stel vast dat de NVWA in het geval van hun onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van MMS irrelevante waarheden opsomt om tegen mensen te liegen, ze te misleiden, ze te bedriegen en een impuls te geven voor stemmingmakerij en eenzijdige, tendientieuze berichtgeving door haar lange arm de media. In haar conclusies is toegeschreven naar een van te voren reeds vaststaande uitkomst: MMS moet zwart gemaakt worden en van de markt. En dan op naar het volgende slachtoffer: Cannabidol.

Bewuste Nederlanders doorzien inmiddels dat de waarheid niet ligt bij risicobeheersing maar bij voor mensen onzichtbare asociale belangen van het grootkapitaal en de macht. Wat die verborgen belangen zijn laat zich raden.

Alternatieve geneesmiddelen die gezien de ervaringen van mensen goed werken en bovendien goedkoop zijn, maar waarvoor geen wetenschappelijk basis bestaat, worden eenvoudig door de overheid als gezondheidsschadelijk en riscovol bestempeld en in de media op hooghartige wijze zwart gemaakt. Het beoogde resultaat (ontmoedigen van gebruik en handhaven op productie en verkoop) houdt tevens in dat angst en verdeling wordt gezaaid onder hen die deze middelen gebruiken of verstrekken. Dit is een functionele bijwerking van politiek bedrijven. Ze geeft voeding en draagt bij aan controlesystemen die ontstaan vanuit de getriggerde samenleving.
En dat maakt beleidscontrole door de overheid een stuk eenvoudiger.

Waar het mij om gaat is dat de integriteit van intelligente, zelfdenkende en zelfverantwoordelijke mensen geweld wordt aangedaan door autoriteiten die niet toestaan dat proefondervindelijk een alternatief middel geproduceerd en vrij aangewend kan worden ten bate van de eigen gezondheid en leven. In mijn optiek is dit gedachtegoed een van de vele aspecten die de samenleving aangaat en waar de overheid geen zeggenschap heeft.

Autoriteiten doen dagelijks hun best om mensen te doen geloven dat het Nederlands staatsburgerschap een soort heilige verworvenheid is waarbij aanspraak gemaakt kan worden op diverse steunfaciliteiten. Als burger zijn mensen gebrainwashed en vergeten dat deze verworvenheid niet zwaarder kan wegen of belangrijker kan zijn dan de reeds mens-eigen grondrechten die hem vrijwaren en bescheming biedt tegen misbruik door diezelfde autoriteiten met hun schimmige lobby regimes en onzichtbare handelsactiviteiten.

Zie hierin een gestaag voorkruipende, asociale ontwikkeling van een voor het ongeoefende oog verborgen macht die erop gericht is als een pathogeen gif de Nederlandse samenleving te verdoven en de mensen ziek, armlastig, behoeftig en afhankelijk te maken en te houden. Gaat het je goed en is er welvaart in je leven, dan zul je dit niet zien. Ben je ziek, armlastig of behoeftig, dan loop je er vanzelf hard tegenaan. Ben je bewust en is er welzijn in je leven, dan zie en voel je een innerlijk drang om naar haar misstanden in dienstbaarheid en ten bate van innovatieve verandering en activisme te handelen.

Door mij heen dwaalt een koude stille gedachte die toebehoort aan een economische dictatuur die onterecht ‘welvaart’ wordt genoemd, maar die slechts de belangen dient van groot-industriëlen en machtsinstituties die de individuele Nederlander in geestelijke en lichamelijke armoede, ziekelijke afhankelijkheid en consumptieve slavernij dwingt. Met alle gevolgen voor de macro economische wereklijkheid van de naar menselijkheid snakkende, in zelfgevangenschap lijdende mens. Want hoezo gaat het economisch goed met Nederland als de hele samenleving geplaagd wordt door ernstige, vaak levensbedreigende ziekten en geregeerd wordt door angstmedia en niets ontziende commercie?

Onwetendheid is geen excuus voor de wet. Maar de wet is ook geen excuus voor het schenden van mensenrechten zoals het ontmoedigen, onthouden of verbieden van gezondheidsbevorderende alternatieve middelen en de daarmee samenhangende eenzijdige berichtgeving van stemmingmakend, tendentieus en eufemistisch nieuws.

MMS en Cannabisolie zijn voor mij twee vooraanstaande voorbeelden van algemeen inzetbare, alternatieve remedies waarmee ik mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid dagelijks optimaal onderhoud. Gezondheid is een mijn eigen verantwoordelijkheid. De producten produceer ik al jaren zelf en verstrek ze aan iedereen die ze nodig heeft ten bate van hun gezondheid. Helaas vedwaald in onrechtmatig opgelegde illegaliteit, aldus gedoopt door autoriteiten in dwaling, ga ik voort met wat ik doe en doe ik waarin ik geloof, mezelf gevrijwaard wetend door mijn grondrechten als vrij mens en diepgeworteld geloof in vrijheid en in mensen.  De grondslag die ik hanteer voor mijn MMS gebruik is het Health Recovery Guidebook van Jim Humble die ik hierbij persoonlijk voordraag voor de Nobelprijs van de Vrede. En van mijn THC en CBD houdende cannabisolie neem ik iedere dag 2-3 druppels voor ik ga slapen, met de gedachte dat ik daardoor gezonder wakker wordt dan de dag ervoor.

Ik ben deze site begonnen omdat ik kennelijk ervaren moet hoe het beleid van de Nederlandse overheid erop gericht is om het gebruik van sommige alternatieve volksgeneesmiddelen onterecht te ontmoedigen en de verkoop ervan aan banden te leggen. MMS en cannabisolie zijn daar geheel verschillende, maar in het oog springende voorbeelden van.

Ik ben van mening dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, stellig geen stand kan houden. Dit is een misdrijf tegen de menselijkheid en rechtvaardigt verweer daartegen.

Het zelfbeschikkingsrecht op gezondheid en leven van iedere Nederlander is niet in de geneesmiddelenwet gewaarborgd. De integriteit en lichamelijke souvereiniteit van vrije mensen staat op het spel en wordt geweld aangedaan. Burgerrechten en mensenrechten lopen niet meer in de pas.

Om dit alles te herstellen zeg ik STOP! Laten we overleg voeren en ons verenigen. Mijn voorstel is om het begrip ‘volksmedicijn’ voor de geneesmiddelenwet te definiëren met het doel een brug te slaan naar een oplossing die voorziet in het respecteren van de menselijke integriteit en waardigheid, opgetekend in een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven. Deze grondrechten behoren toe aan vrije mensen en kunnen nooit onteigend worden door de burgermaatschappij Nederland en de staat.

“Volksmedicijn: zelfzorggeneesmiddel dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedere Nederlander gebruikt, vervaardigd en ter hand gesteld kan worden.”

Lees meer op: www.mamiso.foundation

Vriendelijke groet,
Steven