Welkom bij volksmedicijn.com

Geschiedenis
De nabije geschiedenis leert dat mensen baat kunnen hebben bij middelen waarvan de geneeskrachtige werking niet wetenschappelijk zijn vastgesteld. Waar mensen onvoldoende baat vinden bij de reguliere zorg, leidt dat tot zelfonderzoek en experimenteren. Dit is een natuurlijk proces. Bekwaam of onbekwaam, bewust of onbewust, waar de gezondheid in het geding is dienen er stappen genomen te worden.

Recht op zelfmedicatie
Uitoefening van het recht op zelfmedicatie, zelfbeschikking en zelfverantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en leven wordt van overheidswege ontmoedigd en in sommige gevallen gecensureerd. Hiertegen maak ik bezwaar, gedreven door een diepgewordeld geloof in de kracht en intelligentie van gewone, zelfdenkende en zelfverantwoordelijke mensen, die hulp behoeven maar niet vinden en dus een oplossing zoeken in een alternatieve vorm van zelfgenezing.

Wet op de Uitoefening der Geneeskunst
Reguliere en alternatieve medicatie werd in Nederland als zodanig onderscheiden na invoering van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst uit 1865. Door deze wet werd het domein van de reguliere geneeskunde afgebakend en voorbehouden aan artsen. De status van dokter werd alom bewonderd en eerbiedigd. Maar de medische volkskennis van geneeskrachtige kruiden en planten ging ermee verloren.

Hoe zit het vandaag de dag?
In deze tijd is de omstandigheid zo, dat een patiënt alleen aanspraak kan maken op zorg die medisch geïndiceerd is en, in het verlengde hiervan, verzekerd is voor zorg die voldoet aan de eisen van de wetenschap. Ik vat dat op als een beperking van grondrechten. Uitingsvrijheid van de patiënt en het recht op zelfmedicate worden opzijgezet.

Wet BIG
Sinds de vervanging van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst door de Wet BIG in 1999 wordt alternatieve medicatie, waarvan de geneeskrachtige werking niet wetenschappelijk is vastgesteld, bemoeilijkt en door medische autoriteiten en media gelegitimeerd als kwakzalverij beschouwd. Anno 2020 zien we dat wetgever en de zichzelf kopiërende lange arm van de mainstream media hierop hun beleid en veelal eenzijdige berichtgeving afstemmen.

NVWA
In de afgelopen 10 jaar heb ik zelf ervaren hoe de NVWA, op grond van een steeds strengere en verstikkender wet- en regelgeving, handhaaft op de verkoop van alternatieve, gezondheidsbevorderende volksgeneesmiddelen zoals MMS, een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd een toenemende populariteit geniet vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten bij gebruikers.


In naam van God: slik GEEN natriumchloriet!
In die periode heb ik steeds opnieuw ervaren dat het verstrekken van informatie over het gebruik van chloordioxide via de media mij duur is komen te staan.
Als overtuigd gebruiker en gedreven verstrekker van MMS werd ik onheus bejegend, bespot, gecensureerd, van platforms afgegooid, de toegang daartoe geweigerd, uitgezonderd van publieke gebruiksrechten, lastiggevallen, gekleineerd en door de media voor gek gezet en getracht om me op die manier ook te beroven van mijn recht om in mijn levensonderhoud te voorzien.

Chloordioxide en Cannabidol
In de kwestie MMS stel ik vast dat de NVWA met haar onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van MMS irrelevante waarheden opsomt om tegen mensen te misleiden. Dit bedrog stuurt een impuls aan die leidt tot stemmingmakerij en eenzijdige, tendientieuze berichtgeving in de media. In de conclusies van haar advies aan het ministerie van volksgezondheid van maart 2018 is toegeschreven naar een van te voren reeds vaststaande uitkomst: MMS moet zwart gemaakt worden en van de markt geweerd. En dan op naar het volgende slachtoffer: Cannabidol.

Controlesystemen vanuit de getriggerde samenleving.
Alternatieve geneesmiddelen die gezien de ervaringen van mensen goed werken en bovendien goedkoop zijn, maar waarvoor geen wetenschappelijk basis bestaat, worden eenvoudig door de overheid als gezondheidsschadelijk en riscovol bestempeld en in de media op hooghartige wijze zwart gemaakt. Bewuste Nederlanders doorzien inmiddels steeds meer dat overheidsbeleid niet ziet op risicobeheersing. Desondanks houdt het beoogde resultaat (ontmoedigen van gebruik en verbod van productie en verkoop) tevens in dat angst en verdeling wordt gezaaid onder hen die deze middelen gebruiken of verstrekken. Zie hier een functionele bijwerking van politiek bedrijven. Ze geeft voeding en draagt bij aan controlesystemen die ontstaan vanuit de getriggerde samenleving. En dat maakt beleidscontrole door de overheid een stuk eenvoudiger.

De menselijke maar en integriteit gaan verloren
Waar het mij om gaat is dat de integriteit van intelligente, zelfdenkende en zelfverantwoordelijke mensen geweld wordt aangedaan door autoriteiten die niet toestaan dat proefondervindelijk een alternatief middel geproduceerd en vrij aangewend kan worden ten bate van de eigen gezondheid en leven. In mijn optiek is dit gedachtegoed een van de vele aspecten die de samenleving aangaat en waar de overheid geen zeggenschap heeft.

Schimmige lobby regimes: onzichtbare activiteiten.
Autoriteiten doen dagelijks hun best om mensen te doen geloven dat het Nederlands staatsburgerschap een soort heilige verworvenheid is waarbij aanspraak gemaakt kan worden op diverse steunfaciliteiten. Als burger zijn mensen gebrainwashed en vergeten dat deze verworvenheid niet zwaarder kan wegen of belangrijker kan zijn dan de reeds mens-eigen grondrechten die hem vrijwaren en bescheming biedt tegen misbruik door diezelfde autoriteiten met hun schimmige lobby regimes en onzichtbare handelsactiviteiten.

Macht: pathogeen gif voor de samenleving
Zie hierin een gestaag voorkruipende, asociale ontwikkeling door een zelfs voor het meest geoefende oog verborgen macht, die erop gericht is als een pathogeen gif de Nederlandse samenleving te verdoven en de mensen zieker, armlastiger, behoeftiger en vooral afhankelijker en controleerbaar te maken. Gaat het je goed en is er welvaart in je leven, dan zul je dit niet snel zo zien. Maar ben je ziek, armlastig of behoeftig, dan loop je er vanzelf keihard tegenaan. In mijn geval sturen deze overwegingen een innerlijke drive aan om misstanden ten bate van innovatieve verandering en activisme ten goede te willen veranderen.

Consumptieve slavernij
Maar door mij heen dwaalt ook een koude stille gedachte die veroorzaakt wordt door een reeds decennia lang zich ontwikkelende economische cultuure die onterecht ‘welvaart’ wordt genoemd, maar die slechts de belangen dient van grootindustriëlen en machtsinstituties die de individuele Nederlander in geestelijke en lichamelijke armoede, ziekelijke afhankelijkheid en consumptieve slavernij dwingt. Met alle gevolgen voor de macro economische wereklijkheid van de naar menselijkheid snakkende, in zelfgevangenschap lijdende mens. Want hoezo gaat het economisch goed met Nederland als de hele samenleving geplaagd wordt door ernstige, vaak levensbedreigende ziekten en geregeerd wordt door angstmedia en niets ontziende commercie?

Onwetendheid is geen excuus voor de wet
Maar de wet is ook geen excuus voor het schenden van mensenrechten. Het ontmoedigen, onthouden of verbieden van gezondheidsbevorderende alternatieve middelen en de daarmee samenhangende eenzijdige berichtgeving door stemmingmakend, tendentieus en eufemistische mediapartners respecteert niet het recht op zelfgenezing.

MMS en Cannabisolie |
Een sterk immuunsysteem gaat voorop waar het gaat om  gezondheid en leven. Gezond leven is daaraan inherhent. MMS en cannabisolie zijn voor mij twee vooraanstaande voorbeelden van algemeen inzetbare, alternatieve remedies waarmee ik mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid dagelijks optimaal kan onderhouden en herstellen als het echt mis gaat. Deze producten produceer ik al jaren zelf en verstrek ze aan iedereen die ze nodig heeft ten bate van hun gezondheid, soms betaald, soms kosteloos.

Onrechtmatig opgelegde illegaliteit
Helaas verdwaald in onrechtmatig opgelegde illegaliteit, aldus gedoopt door autoriteiten in dwaling, ga ik voort met wat ik doe en doe ik waarin ik geloof. De grondslag die ik hanteer voor mijn MMS gebruik is het Health Recovery Guidebook van Jim Humble die ik hierbij persoonlijk voordraag voor de Nobelprijs van de Vrede. Daarnaast bewonder ik Andreas Kalcker en Kerri Rivera, mensen die evenzo hun sporen verdienden door het werken met chloordioxide als onderdeel van in mijn ogen onnodig verboden therapieen. Van mijn THC en CBD houdende cannabisolie neem ik iedere dag 2-3 druppels voor ik ga slapen, met de gedachte dat ik daardoor gezonder wakker wordt dan de dag ervoor.

Ik ben deze site begonnen omdat ik kennelijk ervaren moet hoe het beleid van de Nederlandse overheid erop gericht is om het gebruik van sommige alternatieve volksgeneesmiddelen onterecht te ontmoedigen en de verkoop ervan aan banden te leggen. MMS en cannabisolie zijn daar geheel verschillende, maar in het oog springende voorbeelden van.

Ik ben van mening dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, stellig geen stand kan houden. Dit is een misdrijf tegen de menselijkheid en rechtvaardigt verweer daartegen.

Het zelfbeschikkingsrecht op gezondheid en leven van iedere Nederlander is niet in de geneesmiddelenwet gewaarborgd. De integriteit en lichamelijke souvereiniteit van vrije mensen staat op het spel en wordt geweld aangedaan. Burgerrechten en mensenrechten lopen niet meer in de pas.

Om dit alles te herstellen zeg ik STOP! Laten we overleg voeren en ons verenigen. Mijn voorstel is om het begrip ‘volksmedicijn’ voor de geneesmiddelenwet te definiëren met het doel een brug te slaan naar een oplossing die voorziet in het respecteren van de menselijke integriteit en waardigheid, opgetekend in een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven. Deze grondrechten behoren toe aan vrije mensen en kunnen nooit onteigend worden door de burgermaatschappij Nederland en de staat.

“Volksmedicijn: zelfzorggeneesmiddel dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedere Nederlander gebruikt, vervaardigd en ter hand gesteld kan worden.”

Lees meer op: www.mamiso.foundation

Vriendelijke groet,
Steven